ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ย. 64 ถึง 24 ก.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564