ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ย. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ค่ายดรุณวิทย์ จ.สุพรรบุรี