ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
                   
        ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์พิทยาคม โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนตลอดจนชุมชนในพื้นที่ได้แบ่งเนื้อที่จากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์พิทยาคมจำนวน ๕๐ ไร่ ให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเปิดสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องจากนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นศึกษาปีที่ ๖ แล้วนั้น แต่เดิมไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ เนื่องจากคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินทางโดยใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางสาเหตุที่ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม” นั้น เนื่องมาจากคลองส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรที่ชุมชนชาวสหกรณ์นิคมบ้านไร่ร่วมกันขุดได้ตั้งชื่อคลองส่งน้ำนั้นว่า “คลองพิทยาลงกรณ์” ซึ่งได้มาจากชื่อของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ริเริ่มนำระบบสหกรณ์เพื่อการเกษตรมาใช้ในประเทศไทย