วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

    วิสัยทัศน์   

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


 
   ปรัชญา


ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา คือลูกพิทยาลงกรณ์

   อัตลักษณ์           อเพียง
 
   เอกลักษณ์          รักษ์ป่าชายเลน