วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

    วิสัยทัศน์   

มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 
   ปรัชญา


ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา คือลูกพิทยาลงกรณ์

   อัตลักษณ์           อเพียง
 
   เอกลักษณ์          รักษ์ป่าชายเลน