พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม   ตามมาตรฐานสากล
 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เป้าประสงค์
 
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม  จริยธรรม ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ผู้เรียนใฝ่ดีมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ ดำรงชีวิต การสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก
3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีผลงานนำไปใช้เป็นประโยชน์
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน
 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม

โครงการหลัก
 
 
1. โครงการลูกพ.ค. มีสุนทรีย์และสุขภาพดีถ้วนหน้า
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การศึกษา 4.0
8. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
10. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ พ.ค. และการพัฒนาภาคีเครื่อข่ายการศึกษา
11. โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชนและสังคม