ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คลิก..ที่ชื่อครูผู้สอน


enlightenedครูกฤตยาภรณ์ ขันตี

ชื่อวิชา  รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
ปิโตเลี่ยมและพอลิเมอร์ oyodum3
ปฏิกริริยาเคมี 3y6jkds
เซลล์ไฟฟ้าเคมี joeygvi
วิทยาศาสตร์5(ว33101) rkwoewk
ชีววิทยา 5 (30245) 6uog2lg
สารและสมบัติของสาร 5bg0vei


enlightenedครูสุดารัตน์ คนตรง

ชื่อวิชา  รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 3/1-3/2 bqebitk
วิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 4/1-4/2 3ntx6pn
enlightenedครูณัฐพงศ์ ชนะการี

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ 3 ว22101 ห้อง 2/1 qbxvcoi
วิทยาศาสตร์ 3ว22101 ห้อง 2/2 a6rlj7l

enlightenedครูอภิญญา เกิดทะเล

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
เทคโนโลยี 1 ว21103 ม.1 22xsfv5
เทคโนโลยี 1 ว22103 ม.2 vfhli54


enlightenedครูมนิษิน แก้วหอมคำ

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
วิทยาการคำนวณ ม.4 rnybc2r
วิทยาการคำนวณ ม.5 ddlahno
วิทยาการคำนวณ ม.6 767mwjx