ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คลิก..ที่ชื่อครูผู้สอน


enlightenedครูกฤตยาภรณ์ ขันตี

ชื่อวิชา  รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
ปิโตเลี่ยมและพอลิเมอร์ oyodum3
ปฏิกริริยาเคมี 3y6jkds
เซลล์ไฟฟ้าเคมี joeygvi
วิทยาศาสตร์5(ว33101) rkwoewk
ชีววิทยา 5 (30245) 6uog2lg
สารและสมบัติของสาร 5bg0vei


enlightenedครูสุดารัตน์ คนตรง

ชื่อวิชา  รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 3/1-3/2 bqebitk
วิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 4/1-4/2 3ntx6pn
enlightenedครูณัฐพงศ์ ชนะการี

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ 3 ว22101 ห้อง 2/1 qbxvcoi
วิทยาศาสตร์ 3ว22101 ห้อง 2/2 a6rlj7l

enlightenedครูอภิญญา เกิดทะเล

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
เทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ ม.1/1 1/2 22ิbezs5
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม. 2/1-2/2 gd5bokw
สร้างและนำเสนอภาพเคลื่อนไหว ม. 3/2 csjp46
คอมพิวเอรกราฟิก ม.4/2 aseg6ay
การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยี ม.6/2 4่jlzess


enlightenedครูมนิษิน แก้วหอมคำ

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
วิทยาการคำนวณ ม.4 rnybc2r
วิทยาการคำนวณ ม.5 ddlahno
วิทยาการคำนวณ ม.6 767mwjx