ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คลิก..ที่ชื่อครูผู้สอน

enlightenedครูวีรยา นามวงศ์ชัย
     
ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.๔ ท๓๑๑๐๑ rrzb4vk
ภาษาไทย ม.๕ ท๓๒๑๐๑
esum7z3
ภาษาไทย ม.๖ ท๓๓๑๐๑
tmrq5hm

enlightenedครูธิดารัตน์ หมู่หัวนา

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.๓ osapbyn


enlightenedครูสมบัติ ทั่งทอง
ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
ภาษาไทย ๑ bb3umci