ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
คลิก..ที่ชื่อครูผู้สอน

enlightenedครูกัณฑ์กมล แตงอุไร
ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
สังคมศึกษา 6v34wxe
ประวัติศาสตร์ ม.1 wbogmny
ประวัติศาสตร์ ม.2 6v34wxe
ประวัติศาสตร์ ม.3 q7r6dxuenlightenedครูทักษิณา ทศพิทักษ์กุล

 ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
ส 31103 ประวัติศาสตร์ ม.4  jrocfii
ส 32101 ภูมิศาสตร์ ม.5  7t3cs3f