ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คลิกที่ชื่อครูผู้สอน

enlightened ครูพัชราภรณ์ บุญเกื้อ


enlightenedครูพัชรา สุวรรณชัย 

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน

หลักการใช้ Present Simple Tense มัธยมศึกษาปีที่ 2

mzsajr7


enlightenedครูอริสา ทองอัญชา

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ1 uvp64zc
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 uvp64zc
ภาษาอังกฤษ3 dt2boe3
ภาษาอังกฤษรอบรู้1 hjttg7s
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ1 tkj6hzn