ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คลิก..ที่ชื่อครูผู้สอน

enlightenedครูณัฐพงษ์ ทองมา

ชื่อวิชา รหัสเข้าชั้นเรัยน
วิชาสุขศึกษา1 พ21101  g2vgksu
วิชาพลศึกษา1 พ21103  g3totgf
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ31101 pzopzon
วิชาแบดมินตัน พ30201 nj4ho44
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ32101 qi5rplr
วิชาเปตอง พ30203  zbkblzfenlightenedครูพยงค์ บุตรวัง

ชื่อวิชา รหัสเข้าร่วมชั้นเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2/1  yxwn2sh
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2/2 kwk4w73
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3/1 sj7jnkk
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3/2 nw5pkaq
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6/1 ts3jlcw
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6/2 22gs6gs