ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตารางสอนนักเรียน 11797
แม่แบบ-แบบงป.5-ใบรับรองแทนใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 48089
ใบรายชื่อนักเรียน-เทอม1-ปีการศึกษา-2562 (1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 315.83 KB 48393
แบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 146.78 KB 48335
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 57.69 KB 48412
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 646.98 KB 48080
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 87.73 KB 48163
แบบบันทึก-ชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 309.23 KB 48069
ฟอร์ม-แผนการสอนบูรณาการศตวรรษที่-21 Word Document ขนาดไฟล์ 36.65 KB 48443
แบบฟอร์ม โครงการสอน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 48053
8.2สรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 47.43 KB 48111
ผง8.1แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ปี 2561-2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.01 KB 48277
ผง.7 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.32 KB 48300
ผง.4แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 48054
ผง.2เอกสารใช้ประกอบการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.72 KB 48306
ผง.1แบบสอบถามสภาพองค์กรเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 23.13 KB 48116
ตารางนโยบายและแผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.04 KB 48500
แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและงบประมาณ
แม่แบบ-รายงานขอซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 98.72 KB 48343
แม่แบบ-รายงานขอจ้างพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 97.82 KB 48499
แม่แบบ-แบบงป.14-หักภาษี ณ ที่จ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 15.75 KB 48234
แม่แบบ-แบบงป.13-ค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 30.19 KB 48264
แม่แบบ-แบบงป.12-เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 38.55 KB 48305
แม่แบบ-แบบงป.11-ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 16.87 KB 48455
แม่แบบ-แบบงป.10-สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 17.9 KB 48060
แม่แบบ-แบบงป.9-ขอใช้รถราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.36 KB 48345
แม่แบบ-แบบงป.8-ขอใช้เงินสวัสดิการครูและบุคลากรพิทยาลงกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41.63 KB 48197
แม่แบบ-แบบงป.7-เดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.93 KB 48307
แม่แบบ-แบบงป.6-ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.76 KB 48208
แม่แบบ-แบบงป.4-ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 48298
แม่แบบ-แบบขออนุมัติดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.16 KB 48463
แม่แบบ-แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 83.2 KB 48221
แบบงป.9-ขอใช้รถราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 48071
นามบัตรโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 12.74 KB 48251
แบบฟอร์เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.น.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.95 KB 48067
ร.น.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.64 KB 48337
ร.น.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.78 KB 48120
แบบขอใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.52 KB 48367
บ.ค.23-หนังสือขอเชิญผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.92 KB 48215
บ.ค.21-ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน(นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.22 KB 48256
บ.ค.17-แบบรายงานผลการประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.58 KB 48341
บ.ค.16-ขอแลกเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 48367
บ.ค.15-ขอบันทึกเวลาย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.96 KB 48102
บ.ค.14-งดบันทึกเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.47 KB 48438
บ.ค.13-ขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.9 KB 48386
บ.ค.12-ใบลาป่วย ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.79 KB 48495
บ.ค.12-ใบลาป่วย ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.79 KB 48057
บ.ค.11-ขออนญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.96 KB 48346