ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แม่แบบ-แบบงป.5-ใบรับรองแทนใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 9
ใบรายชื่อนักเรียน-เทอม1-ปีการศึกษา-2562 (1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 315.83 KB 13
แบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 146.78 KB 11
แบบฟอร์มการออกข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 57.69 KB 8
แบบฟอร์ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 646.98 KB 11
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 87.73 KB 10
แบบบันทึก-ชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 309.23 KB 11
ฟอร์ม-แผนการสอนบูรณาการศตวรรษที่-21 Word Document ขนาดไฟล์ 36.65 KB 11
แบบฟอร์ม โครงการสอน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 34.23 KB 9
8.2สรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 47.43 KB 11
ผง8.1แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ปี 2561-2 Word Document ขนาดไฟล์ 69.01 KB 9
ผง.7 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.32 KB 10
ผง.4แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.49 KB 12
ผง.2เอกสารใช้ประกอบการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.72 KB 8
ผง.1แบบสอบถามสภาพองค์กรเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 23.13 KB 9
ตารางนโยบายและแผนงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.04 KB 10
แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและงบประมาณ
แม่แบบ-รายงานขอซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 98.72 KB 10
แม่แบบ-รายงานขอจ้างพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 97.82 KB 9
แม่แบบ-แบบงป.14-หักภาษี ณ ที่จ่าย Word Document ขนาดไฟล์ 15.75 KB 9
แม่แบบ-แบบงป.13-ค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 30.19 KB 9
แม่แบบ-แบบงป.12-เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 38.55 KB 8
แม่แบบ-แบบงป.11-ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 16.87 KB 10
แม่แบบ-แบบงป.10-สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 17.9 KB 11
แม่แบบ-แบบงป.9-ขอใช้รถราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.36 KB 8
แม่แบบ-แบบงป.8-ขอใช้เงินสวัสดิการครูและบุคลากรพิทยาลงกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 41.63 KB 9
แม่แบบ-แบบงป.7-เดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.93 KB 8
แม่แบบ-แบบงป.6-ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.76 KB 11
แม่แบบ-แบบงป.4-ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 11
แม่แบบ-แบบขออนุมัติดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.16 KB 7
แม่แบบ-แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 83.2 KB 12
แบบงป.9-ขอใช้รถราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 8
นามบัตรโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 12.74 KB 8
แบบฟอร์เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.น.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.95 KB 9
ร.น.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.64 KB 9
ร.น.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.78 KB 9
แบบขอใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.52 KB 10
บ.ค.23-หนังสือขอเชิญผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.92 KB 11
บ.ค.21-ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน(นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.22 KB 10
บ.ค.17-แบบรายงานผลการประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.58 KB 10
บ.ค.16-ขอแลกเวรรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.7 KB 11
บ.ค.15-ขอบันทึกเวลาย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.96 KB 9
บ.ค.14-งดบันทึกเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.47 KB 11
บ.ค.13-ขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.9 KB 12
บ.ค.12-ใบลาป่วย ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.79 KB 8
บ.ค.12-ใบลาป่วย ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.79 KB 9
บ.ค.11-ขออนญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.96 KB 12