คณะผู้บริหาร

ดร. พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรูญ แตงอุไร
ครู คศ.2

นางกฤตยาภรณ์ ขันตี
ครู คศ.2

นางสาวสุนันทา อุ่นจางวาง
ครู คศ.1

นางสาวพัชราภรณ์ บุญเกื้อ
ครู คศ.1