คณะผู้บริหาร

ดร. พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรูญ แตงอุไร
ครู คศ.2

นางกฤตยาภรณ์ ขันตี
ครู คศ.2

นายณัฐพงศ์ ทองมา
ครู คศ.1

นางสาวสุดารัตน์ คนตรง
ครู คศ.1