คณะผู้บริหาร

ดร. พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรูญ แตงอุไร
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางกฤตยาภรณ์ ขันตี
ครู คศ.2

นายณัฐพงศ์ ทองมา
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุดารัตน์ คนตรง
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ