คณะผู้บริหาร

ดร. ธัญมัย แฉล้มเขตต์
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายจรูญ แตงอุไร
ครู คศ.2

นางกฤตยาภรณ์ ขันตี
ครู คศ.2

นางสาวสุนันทา อุ่นจางวาง
ครู

นางลดาวัลย์ รวิยะวงศ์
ครู คศ.1