ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการมาเรียนรูปแบบ On-Site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการมาเรียนของนักเรียนในรูปแบบ On-Site วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
โดยมี ดร. พิสิษฐ์ ศุภวัตน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม และมี นางกฤตยาภรณ์ ขันตี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นายณัฐพงศ์ ทองมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุุคคล  นางสาวสุดารัตน์ คนตรง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
และนายพยงค์ บุตรวัง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นคณะกรรมการการประชุม เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน
ในการชี้แจงข้อปฏิบัติในการมาเรียนและมาตรการต่างๆในการปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาเรียนในรูปแบบ On-Site
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2564,23:18   อ่าน 13 ครั้ง