ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญมัย แฉล้มเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ แตงอุไร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤตยาภรณ์ ขันตี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ เครือเหลา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางลดาวัลย์ รวิยะวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :