ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ แตงอุไร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5360452
อีเมล์ : charoon60452@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤตยาภรณ์ ขันตี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2531938
อีเมล์ : nameni_1979@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ ทองมา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ คนตรง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :