คณะผู้บริหาร

นางธัญมัย แฉล้มเขตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรูญ แตงอุไร
ครู คศ.2

นางกฤตยาภรณ์ ขันตี
ครู คศ.2

นายพินิจ เครือเหลา
ครู คศ.1

นางลดาวัลย์ รวิยะวงศ์
ครู คศ.1