กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมบัติ ทั่งทอง
พนักงานราชการ

นางสาววีรยา นามวงศ์ชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ หมู่หัวนา
ครูผู้ช่วย