กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกฤตยาภรณ์ ขันตี

นางสุดารัตน์ จำปาทอง

นางลดาวัลย์ รวิยะวงศ์

นางสาวญาดา สังขภิญโญ

นายณัฐพงษ์ ชนะการี