กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกัณฑ์กมล แตงอุไร
ครู คศ.2

นายพินิจ เครือเหลา