กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกิตติ โพธิ์อ่อน

นางสาวอภิญญา เกิดทะเล

นายมนิษิน แก้วหอมคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร สงวนรัตน์