กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชราภรณ์ บุญเกื้อ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา สุวรรณชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอริสา ทองอัญชา
ครูผู้ช่วย

miss.Gladys Faye Malabar