คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ลีลาสถาพรกูร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีป เมฆสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิเวศ เมฆสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ปานอู
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองอยู่ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรพีพรรณ ฉายอรุณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสูตร ช้างเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพัฒนธรรมคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาอาคม โกวิโท
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง สุคนธทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถื่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธนะศักดิ์ รอดมณี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน จันทร์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางกัณฑ์กมล แตงอุไร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญมัย แฉล้มเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน