คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม กันม่วง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสาครสิทธิวิมล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจเอกพรเสถียร จอกทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจเอกเทวัญ เมฆสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภิรมย์ หอมสาลี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ หมอกยา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด สุวรรณน้อย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพยุง จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางกัณฑ์กมล แตงอุไร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล ม่วงกลม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต จินดาโฉม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสันติภาพ สนฺตจิตฺโต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระธวัชชัย ขนฺติมโน
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี
ตำแหน่ง : กรรมการและ เลขานุการ